1. Kyu (Braungurt)


KIHON


1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki No Tsukomi
4. Kette Gyakuzuki No Tsukomi
5. Nagashizuki
6. Surikomi Mawashigeri Jodan
7. Mawashigeri Jodan
8. Ushirogeri Chudan
9. Surikomi Sokuto Jodan

RENZOKU WAZA


1. Maegeri Chudan - Sokuto Jodan - Ushirogeri Chudan - Uraken Jodan Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Jodan/Chudan Renzuki - Surikomi Maegeri Chudan Mawashigeri Chudan - Uraken Jodan

KATA


1. Kushanku
2. Naihanchi

OHYO KUMITE

1. Ipponme

2. Nihonme

3. Sanbonme

4. Yonhonme

5. Gohonme 

KIHON KUMITE

1. Ipponme

2. Nihonme

3. Sanbonme

4. Yonhonme

5. Gohonme


DEMONSTRATION

 

Demonstration von fünf Selbstverteidigungssituationen, oder Wahlweise zur Selbstverteidigung, Kata Bunkai oder Freikampf


JIYU KUMITE