5. Kyu (Blaugurt)


KIHON


1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki No Tsukomi
4. Kette Gyakuzuki No Tsukomi
5. Nagashizuki
6. Ushirogeri
7. Sokuto Chudan
8. Maetobigeri Jodan

RENZOKU WAZA


1. Mawashigeri Chudan - Ushirogeri Gedan - Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Sokuto Fumikomi - Ushirogeri Chudan - Uraken Jodan
3. Jodan Uke - Maegeri Chudan - Tobikomizuki Jodan

IPPONKUMITE

 

Verteidigung gegen Ushirogeri Abwehr und Konter frei

Verteidigung gegen Nagashitsuki Abwehr und Konter frei


KATA

 

1. Pinan Yodan

     
OHYO KUMITE

 

1. Ipponme

2. Nihonme


Kihon Kumite

 

1. Ipponme

Selbstverteidigung

 

Nahkampf: Techniken am Partner: 1. Uratsuki, 2. Tatetsuki, 3. Empi, 4. Hizageri

JIYU KUMITE