6. Kyu (Grüngurt)


KIHON TSUKI & KERI - GRUNDTECHNIKEN
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Tobikomizuki
4. Kette Tobikomizuki
5. Surikomi Mawashigeri
6. Sokuto Fumikomi
7. Sokuto


RENZOKU WAZA
1. Maegeri - Sokuto Fumikomi - Gyakuzuki
2. Surikomi Maegeri - Sokuto - Gyakuzuki
3. Maegeri - Junzuki Chudan - Sokuto
4. Maegeri - Junzuki Jodan - Surikomi Sokuto


KATA
1. Pinan Sandan


IPPONKUMITE
Rechts und Links
1. Angriff: Tzuki Jodan - Abwehr: Soto Uke - Konter: Gyakuzuki
2. Angriff: Sokuto Chudan - Abwehr: Soto Harai Uke - Konter: Gyakuzuki


OHYO KUMITE
1. Ipponme


JIYU KUMITE