6. Kyu (Grüngurt)


KIHON TSUKI & KERI - GRUNDTECHNIKEN


1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Tobikomizuki
4. Kette Tobikomizuki
5. Surikomi Mawashigeri
6. Sokuto Fumikomi

7. Sokuto

RENZOKU WAZA


1. Maegeri Chudan - Sokuto Fumikomi - Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Maegeri Chudan - Sokuto Chudan - Gyakuzuki Chudan
3. Maegeri Chudan - Junzuki Chudan - Sokuto Chudan
4. Maegeri Chudan - Junzuki Jodan - Surikomi Sokuto Chudan

IPPONKUMITE

 

1. Angriff: Tsuki Jodan - Abwehr: Soto Uke - Konter: Gyakuzuki

2. Angriff: Sokuto Chudan - Abwehr: Soto Harai Uke - Konter: Gyakuzuki

 

OHYO KUMITE

 

1. Ipponme


KATA


1. Pinan Sandan

OHYO KUMITE

 

1. IPPONME


JIYU KUMITE