7. Kyu (Orangegurt)


KIHON TSUKI & KERI - GRUNDTECHNIKEN
1. Junzuki No Tsukomi
2. Gyakuzuki No Tsukomi
3. Maegeri
4. Mawashigeri
5. Shuto Uke
6. Jodan Uke
7. Gedan Barai


RENZOKU WAZA - KOMBINATIONEN
1. Maegeri - Mawashigeri - Gyakuzuki
2. Surikomi - Maegeri - Gyakuzuki - Mawashigeri


KATA
1. Pinan Shodan


IPPONKUMITE
Rechts und Links
1. Angriff: Junzuki - Abwehr: Uchi Uke - Konter: Gyakuzuki
2. Angriff: Mae Geri - Abwehr: Uchi Harai Uke - Konter: Gyakuzuki