7. Kyu (Orangegurt)


KIHON TSUKI & KERI - GRUNDTECHNIKEN


1. Junzuki No Tsukomi
2. Gyakuzuki No Tsukomi
3. Maegeri
4. Mawashigeri

5. Shuto Uke

6. Jodan Uke

7. Gedan Barai


RENZOKU WAZA - KOMBINATIONEN


1. Maegeri Chudan - Mawashigeri Chudan - Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Maegeri Chudan - Gyakuzuki Chudan - Mawashigeri Chudan

 

IPPONKUMITE

(Beide Seiten)

1. Angriff: Junzuki - Abwehr: Uchi Uke - Konter: Gyakuzuki

2. Angriff: Maegeri - Abwehr: Uchi Harai Uke - Konter: Gyakuzuki


KATA


1. Pinan Shodan